РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VIII СКЛИКАННЯ

1. Загальні положення

      1.1. Регламент виконавчого комітету Носівської міської ради (далі - Регламент) є актом, який відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших законодавчих актів регулює організаційно - процедурні питання діяльності виконавчого комітету Носівської міської ради (далі - виконавчий комітет).

      1.2. Виконавчий комітет є органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету (ч. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).  

     1.3. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади (ч. 8 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

     1.4. Виконавчий комітет міської ради не є юридичною особою.   

        1.5.  Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглядає і вирішує питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

     1.6. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями ради, цим Регламентом іншими нормативно-правовими документами.

     На будівлі де працює виконавчий комітет міської ради піднімається Державний Прапор України (ст.23 Закону України  “Про місцеве самоврядування”)

     1.7. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

      1.8. Засідання виконавчого комітету проводяться два рази на місяць згідно календарного плану засідань виконавчого комітету міської ради.   

      Початок засідань о 10 годині.

      За виробничої необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Періодичність таких засідань виконкому, час початку проведення його засідань, тривалість, формат та місце проведення засідань можуть змінюватись, за умови дотримання вимог статей 51-54 Закону України «Про місцеве самоврядування в України.

      1.9. Скликання, проведення позачергового засідання виконавчого комітету, підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу та прийнятих рішень здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства.

      1.10. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих   випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

     1.11. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

     1.12. Члени виконкому зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

     У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж на половині засідань виконавчого комітету протягом півроку, міський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету, крім членів виконавчого комітету, які входять до його складу за посадою.

     1.13. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

     1.14. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює організаційний відділ.

     1.15. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

     1.16. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами виконавчого комітету  за погодженням з міським головою.

     1.17. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

     1.18. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

     1.19. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити часовий регламент виступів в ході засідання. Перерва оголошується після кожних двох годин роботи виконавчого комітету на 15 хвилин.

    Обговорення питань припиняється головуючим.

     1.20. На засіданні виконавчого комітету організаційним відділом ведеться протокол.

    Протокол складається в  стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, при потребі відображаються обговорення питань. До протоколу додаються рішення по всіх прийнятих питаннях, внесених на розгляд виконавчого комітету, списки присутніх членів виконкому та запрошених.

     1.21. В десятиденний  термін після засідання виконавчого комітету організаційний відділ  складає протокол, який підписує головуючий на засіданні.

     1.21. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

      1.22. Діяльність виконавчого комітету забезпечують організаційний та загальний відділ виконавчого апарату міської ради.

 

2. Члени виконавчого комітету

      2.1. Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Персональний склад виконавчого комітету затверджується рішенням сесії міської ради за пропозицією міського голови.

      До виконавчого комітету за посадою входять міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради, керуючий справами виконавчого комітету, старости та інші особи.

     2.2. Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету міської ради вони звільняються з посад, крім випадку обрання їх на вказані посади.

      Після закінчення строку повноважень ради, міського голови, виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому (ст.51 Закону України “Про місцеве самоврядування).

     2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

     2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету  знайомитися з проєктами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.   

     2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

-  вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету.

      2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи .

      2.5. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету ради.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

      3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до Плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

      3.2. План роботи виконавчого комітету складається організаційним відділом за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради на квартал/півріччя й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

      3.3.  Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про їх виконання здійснює організаційний відділ міської ради.

      3.4. Проєкти планів роботи заздалегідь розглядаються міським головою, його заступниками, потім доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.

      3.5. План роботи виконавчого комітету включає перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету згідно календарного плану засідань.

       Календарний план засідань виконавчого комітету (квартал/півріччя)  формується організаційним відділом та затверджується міським головою, а в разі необхідності – першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів).

      3.6. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету та відповідальний за підготовку питання.

      3.7. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

      3.8. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається до виконання виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

      3.9. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється організаційним відділом міської ради.

      3.10. Робота відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради проводиться за квартальними  планами роботи. План роботи відділу, структурного підрозділу на квартал  складається керівником відділу та затверджується заступником міського голови, керуючим справами (відповідно до розподілу обов’язків).

      3.11. При розгляді плану роботи на наступний квартал/півріччя керуючий справами виконавчого комітету узагальнює надані структурними підрозділами звіти про виконання та пропозиції щодо наступник питань, які мають бути включенні до плану роботи в подальшому.

     3.12. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується організаційним відділом та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

 

4. Підготовка проєктів рішень

      4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

     4.2. Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, квартальними планами роботи виконкому, рішеннями органів виконавчої влади, дорученнями міського голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

     4.3. Проєкти рішень розробляються  також за дорученнями міського голови або в ініціативному порядку заступниками міського голови в межах своєї компетенції, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

     4.4. Відповідальність за підготовку проєктів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради.

      4.5. Проєкти рішень виконавчого комітету оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом.

       4.6. Проєкти рішень, які потребують термінового розгляду з виникнення надзвичайних ситуацій або інших невідкладних випадків підлягають оприлюдненню після їх підготовки та можуть бути прийняті без додержання 10 – денного терміну, враховуючи сукупність усіх законодавчих актів.

       Оприлюднення проєктів рішень здійснює організаційний відділ міської ради.

     4.7. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      4.8. Висновок  щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної  Законом  України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проєктом регуляторного акта.

 

      4.9. Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проєкт регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів.

      4.10. У разі непогодження проєкту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проєктом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради  підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проєкт регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

      4.11. У разі погодження проєкту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

      4.12. Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проєкту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проєкт регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      4.13. Відповідальність за підготовку та виконання  таких дій та документів несуть в межах компетенції заступники міського голови (відповідно до розподілу посадових обов’язків) та начальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи міської ради.

      4.14. Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

      4.15. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

    У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

    У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (термін подачі проміжної, підсумкової інформації).

     4.16. Проєкт рішення виконкому повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства;

- обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потребою);

- інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потребою);

- коментар (за потребою);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);

- повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку;

- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;

- запис щодо втрати  чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення до рішення змін, доповнень; в проєкті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності чи скасування раніше прийнятого рішення зазначається, яких саме пунктів це стосується;

- всі необхідні візи - погодження.

    4.17. В проєктах рішень виконавчого комітету міської ради з найбільш важливих питань життєдіяльності громади, про тарифи на житлово-комунальні послуги, вартість проїзду в транспорті та в проєктах рішень виконкому, що є регуляторними чи нормативними актами, розробник передбачає пункт про доведення рішення до відома громадськості через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті міської ради.

      4.18. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, до компетенції  яких належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради (згідно з розподілом обов’язків).

      4.19. До проєктів  додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення та необхідні документи, передбачені законодавством.

      4.20. Погодження електронного проєкту рішення полягає у його візуванні посадовими особами, зазначеними в реєстраційно-моніторинговій картці, що забезпечується системою електронного документообігу міської ради на підставі сформованого автором проєкту рішення переліку погоджувачів у такій послідовності:

- перший заступник міського голови;

- заступник міського голови;

- керуючий справами виконавчого комітету;

- керівник виконавчого органу ради, який готує питання;

- керівники структурних підрозділів виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради,  – з питань, що відносяться до їхньої компетенції ;

-  начальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи;

- начальник загального відділу.

     З метою належної підготовки проєкту електронного документа, його компетентної оцінки та відповідності вимогам законодавчих актів, інших нормативних документів до переліку осіб, які візують проєкт, можуть бути включені інші керівники виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради.

     4.21. Погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ім’я, прізвище особи, яка візує документи.

     4.22. Проєкти рішень в обов’язковому порядку погоджуються з керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату та виконавчих органів міської ради:

- з питань ціноутворення, тарифної та регуляторної політики, соціально – економічного розвитку – відділом економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності виконавчого апарату міської ради, фінансовим управлінням міської ради;

- з фінансових питань, виконання бюджету, укладення договорів –  фінансовим управління міської ради, відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради;

- з питань земельних ресурсів, екології, природокористування – відділом земельних ресурсів та екології;

- з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунального майна, містобудування  – відділом житлово-комунального господарства та благоустрою, відділом містобудування та архітектури.

      4.23. Після погодження в електронному вигляді проєкту рішення розробник друкує його із системи електронного документообігу міської ради.

      4.24. До проєктів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами виконавчого комітету, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

      4.25. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

      4.26. Термін перебування проєкту рішення на візуванні в кожної посадової особи не повинен перевищувати 1 робочого дня, у відділі правового забезпечення та кадрової роботи в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – 2 робочих днів. 

      4.27. Загальний відділ виконавчого апарату міської ради здійснює контроль за відповідністю проєктів рішень вимогам Інструкції з діловодства, українському правопису, в разі виявлення порушень редагує проєкт та повертає виконавцю на доопрацювання.

      4.28. Проєкти рішень, які подані не у визначені строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

 

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

      5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі необхідності – першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів) та проводиться двічі на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Позачергові засідання виконавчого комітету скликаються вищезазначеними посадовими особами в разі потреби та на підставі  відповідних обґрунтувань їх необхідності та причин проведення.

      5.2. Розпорядження міського голови про скликання засідання виконавчого комітету оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради разом з порядком денним відповідного засідання виконавчого комітету.

      5.3. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами виконавчого комітету міської ради, до якого включаються проєкти рішень виконавчого комітету.

    В порядку денному засідання виконавчого комітету визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

    Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

      5.4. До порядку денного планового засідання виконавчого комітету включаються проєкти рішень, що пройшли процедуру оприлюднення відповідно до вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та погоджені (завізовані) відповідно до норм цього Регламенту.

      5.5. Порядок денний позапланового засідання виконавчого комітету формується виходячи з необхідності розгляду конкретних невідкладних питань.

Оприлюднення рішень здійснює організаційний відділ виконавчого апарату міської ради.

     5.6. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконавчого комітету, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

     5.7. Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету міської ради в режимі відео конференції або аудіоконференцій (дистанційне засідання) на період карантину, надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану».

       5.8. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану засідання виконавчого комітету міської ради,  можуть проводитися стосовно питань:

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій; 

реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами;

процедурних питань, пов'язаних з такими обставинами.

   5.9. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку іззазначенням порядку денного та відкритого доступу до трансляціїдистанційного засідання виконавчого комітету.

       5.10. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена виконавчого комітету.

       5.11. Міський голова приймає рішення про скликання дистанційного засідання виконавчого комітету, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції та формує порядок денний.

      5.12. Перед кожним дистанційним засіданням формується список членів виконкому із зазначенням їх актуальних телефонів та офіційних адрес електронної пошти.

      5.13. Дистанційне засідання виконавчого комітету міської ради є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб, що беруть в ньому участь,  якщо в ньому бере участь більше половини  членіввиконавчого комітету міської ради.

      5.14. Використовувані в дистанційному засіданні виконавчого комітетуміської ради технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      5.15. Хід і результати дистанційного засідання виконавчого комітету міської ради обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відеозапису. Запис дистанційного засідання та його носій є невід’ємною частиною протоколу засідання.

      5.16. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні виконавчого комітету та голосує на ньому, здійснюється особою, що головує на дистанційному засіданні. 

      5.17. Рішеннявиконавчого комітету міської ради приймається на її дистанційному засіданні після обговорення більшістю членів виконавчого комітету від загального складу поіменним голосуванням. Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюється особою, що головує під час дистанційного засідання.

       5.18. Голосування на дистанційному засіданні проходить в алфавітному порядку прізвищ  кожним  членом виконавчого комітету ради, після оголошення початку голосування та прізвища члена виконавчого комітету.

       5.19. Голосування на дистанційному засіданні виконавчого комітету ради здійснюється членами виконкому особисто, після їх ідентифікації.

       5.20. Ведення протоколу та фіксація результатів поіменного голосування здійснюється керуючим справами виконавчого комітету міської ради, що перебуває в одному приміщенні з особою, що веде дистанційне засідання виконкому. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради є відповідальним за підрахунок голосів, ведення протоколу засідання та фіксацію результатів поіменного голосування.

      5.21. Рішення виконавчого комітету міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні, набирають  чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

      5.22. На проєкти рішень та рішення виконавчого комітету міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини  3 статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

      5.23. Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції несе член виконавчого комітету міської ради.

 

6. Прийняття рішень

     6.1. Основним актом, який приймається на засіданні виконавчого комітету у межах, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» є РІШЕННЯ виконавчого комітету Носівської міської ради.

     6.2. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

     6.3. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

     6.4. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

     6.5. З метою запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради,  вони зобов’язані публічно оголосити про конфлікт інтересів та не брати участь у прийнятті рішень (Закон України «Про запобігання корупції»).

      6.6. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

     6.7. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

     6.8. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до організаційного відділу, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

      6.9. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

      6.10. Підписані рішення реєструються  шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

      6.11. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується організаційним відділом в 10-денний термін. Копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

      6.12. Виготовлення витягів з рішень виконавчого комітету здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

      6.13. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

      6.14. Засвідчення витягів здійснює загальний відділ міської ради шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, імені та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

      6.15. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період забезпечується організаційним відділом міської ради.

      6.16. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно організаційним відділом, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів.

       6.17. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюється відділами виконавчого апарату міської ради.

 

7. Скасування рішень виконавчого комітету

       7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або рішенням міської ради.

8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

       8.1. Робота зі  зверненнями громадян в міській раді, її виконавчих органах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів влади та органів місцевого самоврядування», діловодство з цих питань – відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року  №348 (із змінами).

 

9. Особистий прийом громадян

      9.1. Особистий прийом громадян керівництвом Носівської  міської ради здійснюється відповідно до Порядку особистого прийому громадян, затвердженого відповідним розпорядженням міського голови, та графіку особистого прийому громадян.

      9.2. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються і вирішуються в тому ж порядку, що й письмові. Контроль за виконанням  доручень, даних керівництвом під час прийому громадян, здійснює загальний відділ міської ради.

 

10. Порядок розгляду електронних петицій

      10.1. Розгляд електронних петицій здійснюється відповідно до статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян»  невідкладно, але не більше десяти робочих днів від дня її реєстрації. В разі якщо питання, порушене в електронній петиції, в зазначений термін вирішити неможливо, відповідний орган або посадова особа встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють ініціатора електронної петиції.

     10.2. Якщо питання, порушене в петиції, подане на розгляд виконавчого комітету, термін розгляду петиції збільшується на кількість днів, необхідних для оприлюднення проекту рішення згідно з вимогами чинного законодавства. Інформація про терміни розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                             Наталія РУБЕЛЬ

Переглядів: