Регламент роботи

Носівської міської ради VIII скликання

1. Загальні положення

1.1. Носівська міська рада Чернігівської області VІІІ скликання (далі по тексту вживається як міська рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє  інтереси Носівської  територіальної громади у  межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими Законами України.

Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність за свою діяльність.

1.2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

1.3. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законами України «Про засади державної мовної політики» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної», або сам промовець.

1.4. На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати рад різних рівнів.

1.5. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

1.6. Регламент міської ради набирає чинності з моменту прийняття рішення на сесії міської ради про його затвердження і підписання міським головою. Зміни та доповнення до Регламенту міської ради вносяться у порядку, визначеним чинним законодавством.

1.7. Міська рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців громади, а також звернутись до різних гілок державної влади і місцевого самоврядування України з будь-яких соціально-економічних питань.

1.8.Міська рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень рад з найважливіших питань місцевого значення.

1.9.  В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях  засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання).

2. Депутати, посадові особи та органи місцевої ради

2.1. Депутати міської ради.

2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів міської ради є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад», інші закони, що регулюють депутатську діяльність.

2.1.2. Повноваження депутата  міської ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути визнані  достроково припиненими у  випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам міської ради видаються посвідчення депутата міської ради та нагрудний знак  «Депутат міської ради».

2.1.4. Депутати міської ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у пленарних засіданнях міської ради та її органів, виконання доручень міської ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

2.1.6. Депутат міської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких він входить. Поважною підставою для відсутності депутата на засіданнях  міської ради чи її органів вважається виконання ним у цей час доручень ради чи її органів, хвороба, відпустка або службове відрядження.

2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов’язаний письмово чи усно (із зазначенням причин) повідомити про це міського голову  або секретаря  міської ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії чи іншої комісії – голову комісії (або секретаря міської ради)  у тому ж порядку.

Прізвища депутатів, які пропустили без поважних причин (або не повідомили про причини пропуску)  п’ять і більше засідань сесії чи постійної комісії міської ради поспіль, за поданням  постійної комісії міської ради з  питань депутатської діяльності й етики , законності й правопорядку , охорони прав і законних інтересів громадян передаються керівнику міської організації політичної партії, від якої він обирався.

2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень міської ради чи її органів, міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.1.9. Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, засіданнях постійних та інших комісій міської ради, до складу яких він входить.

2.1.10. Депутат міської ради відповідно до чинного законодавства має право обирати та бути обраним в органи міської ради, вносити в усній та письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутись із запитом, зверненням чи запитанням до міського голови чи  виконавчих органів міської ради, керівників організацій, установ та підприємств незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста та сіл, що входять до складу об’єднаної громади.

2.1.12. Для поширення зв’язків з виборцями, більш ефективного вирішення проблемних питань на місцях та на підставі пропозицій, узгоджених з депутатськими фракціями ради, проводиться закріплення депутатів, обраних в багатомандатному виборчому окрузі, за територіальними округами.

2.1.13. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Міська  рада  визначає  строки  проведення  звітів  депутатів.

2.2. Депутатська  етика.

2.2.1. Депутат як  представник інтересів територіальної громади та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами територіальної громади;

2) не  використовувати депутатський мандат в особистих  інтересах чи в корисливих  цілях;

3) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) не розголошувати відомостей, що становлять таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неправдиві відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ  і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, груп, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язанні зі здійсненням  депутатських повноважень.

2.3. Міський голова.

2.3.1. Міський голова обирається більшістю мешканців   територіальної громади.

2.3.2. Повноваження, права та обов’язки голови міської ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими  законами України та цим Регламентом.               

2.4. Заступники  міського голови.

2.4.1. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради приймаються на службу в органи місцевого самоврядування за пропозицією міського голови, шляхом  затвердження  міською  радою.

2.4.2. Повноваження та обов’язки заступників міського голови визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами та розпорядженням міського голови.

2.4.3. Повноваження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради закінчуються після  формування нового складу виконавчого комітету. 

2.5. Секретар  міської  ради.

2.5.1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

2.5.2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю.

2.5.3. Повноваження та обов’язки секретаря міської ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами та розпорядженням голови міської ради.

2.5.4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням  міської  ради.

2.6. Депутатські фракції.

2.6.1. Депутати  на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не менше  3-х депутатів.

2.6.2. Повноваження депутатських фракцій є похідним від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.6.3. Членство депутата в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2.6.4. Депутатські фракції не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

2.6.5. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу  до неї та виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської фракції визначаються самою фракцією.

2.6.6. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

2.6.7. Депутатська фракція може бути утворена  у будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

2.6.8. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до сесії міської ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви  депутатської фракції, її персонального складу та партійної незалежності членів фракції, даних про обрання керівника та уповноваженого представника фракції.

Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації міською радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше,  ніж протягом строку повноважень міської ради даного скликання.

2.6.9. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, зі свого складу обирають особу, яка очолює депутатську фракцію.

2.6.10. Про зміни у складі депутатської фракції її керівник або уповноважений представник письмово повідомляє міського голову.

2.6.11. Діяльність депутатської фракції припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;

- у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;

- після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на наступному пленарному засіданні.

2.6.12. Депутатська фракція має право:

- на пропорційне представництво в постійних комісіях та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатуру  посадових осіб, яких обирає, призначає чи  затверджує  рада;

- попередньо обговорювати будь-яке питання порядку денного сесії ради;

- на гарантований виступ свого представника з будь-якого питання порядку денного сесії, але не більше одного разу;

- об’єднувати зусилля з іншими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені Конституцією та законами України;

2.6.13. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені міської ради.

2.6.14. Депутатські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів у роботі постійних комісій та інших робочих органів міської ради.

2.6.15. За зверненням керівника або уповноваженого представника депутатської фракції виконавчий апарат міської ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.

2.6.16. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на їх керівників.

2.6.17. Керівник або уповноважений представник депутатської фракції повинен своєчасно доводити до відома міської ради рішення депутатської фракції, що стосується діяльності ради.

2.6.18. Депутати та депутатські фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

2.7. Депутатські групи.

2.7.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватись в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, за єдністю територій, або іншими ознаками.

До складу депутатської групи повинно входити не менше  5 депутатів.

2.7.2.  Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених  Законом  України  «Про статус депутатів місцевих рад».

2.7.3.  Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності  за  здійснення  своїх  депутатських  повноважень.

2.7.4.  Порядок  роботи  депутатської групи, умови вступу до неї та виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

2.7.5. Депутат може входити до складу  лише однієї зареєстрованої депутатської групи.

2.7.6. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

2.7.7. Порядок реєстрації та діяльності депутатських груп, а також припинення їх діяльності визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом у порядку, встановленому для депутатських фракцій.

2.8. Постійні комісії міської ради.

2.8.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Положенням про постійні комісії  міської  ради, що затверджується міською радою.

2.8.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються міською  радою.

Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

2.8.3. Міська рада обирає постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. На першому організаційному засіданні постійної комісії з числа членів комісії обираються заступник голови та секретар постійної комісії.

2.8.4. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2.8.5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

2.9. Тимчасові  контрольні  комісії  міської  ради.

2.9.1. Міська рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань. Вони подають на розгляд міської ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився  із затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні міської ради.

2.9.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад тимчасової контрольної комісії та її голову приймається міською радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

2.9.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії визначається самою тимчасовою контрольною комісією.

2.9.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії можуть залучати необхідних фахівців та експертів.

2.9.5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою в тимчасовій контрольній комісії.

2.9.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень міської ради, яка її створила.

2.9.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь міський голова, секретар міської ради, керівники депутатських фракцій, голови постійних комісій міської ради.

2.9.8.  Органи та посадові особи ради зобов’язанні сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень.

Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється виконавчим апаратом міської ради.

2.10. Відповідальність міської ради, її органів, депутатських фракцій (груп) та посадових осіб.

2.10.1. Міська рада, її органи, депутатські фракції (групи) та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед об’єднаною територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

2.10.2. Міська рада періодично, але не менше одного разу на рік, інформує населення про виконання програми соціально-економічного розвитку міста та міського бюджету, з інших питань місцевого значення.

2.11. Помічники-консультанти депутата міської ради.

2.11.1. Депутат міської ради має право мати до 3 помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2.11.2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію його роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2.11.3. Умови діяльності помічників-консультантів депутата міської ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується міською радою.

3. Організація роботи міської ради

3.1. Планування роботи міської ради.

3.1.1. Діяльність міської ради здійснюється у відповідності до плану роботи, затвердженого міською радою.

3.1.2. План включає зміст діяльності міської ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій міської ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

3.1.3. Проекти планів роботи міської ради розробляються під керівництвом міського голови на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій (груп), депутатів.

3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи міської ради покладається на міського голову.

3.2. Сесія міської ради.

3.2.1. Основною організаційно-правовою  формою діяльності міської ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

3.2.2. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2.3. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат виконавчого комітету міської ради або секретарю ради передається перелік питань, запропонованих до розгляду на сесії.

3.2.3. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

3.3. Порядок підготовки сесії міської ради.

3.3.1. Порядок підготовки сесії міської ради встановлюється відповідним планом.

3.3.2. План підготовки сесії міської ради оформляється виконавчим апаратом міської ради.

3.3.3. Планом підготовки визначаються остання дата прийому проектів рішень до попереднього розгляду, орієнтовні дати проведення:

- окремих та спільних засідань постійних комісій міської ради;

- термін доопрацювання проектів рішень їх авторами згідно із зауваженнями і доповненнями, внесеними після згаданих вище засідань, а також термін повернення доопрацьованих проектів рішень  до виконавчого апарату міської ради.

3.3.4. Питання, внесені на розгляд сесії, відповідно до пункту 3.5.2. цього Регламенту, згідно з планом підготовки сесії, попередньо розглядаються на окремих і спільних засіданнях постійних комісій міської ради.

3.4. Порядок скликання сесії  міської  ради.

3.4.1. Сесії скликаються міським головою або, у разі неможливості ним скликати сесію міської ради, секретарем, який виконує його обов’язки на період відсутності.

3.4.2. Сесія міської ради повинна також бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради. Підставою для скликання сесії міської ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу  міської ради, із зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії міської ради, з обґрунтуванням  необхідності  її  скликання.

У такому випадку сесія міської ради повинна бути скликана у двотижневий термін.

3.4.3. Рішення про скликання сесії міським головою або секретарем міської ради, який його заміщує у разі його відсутності, оформлюється  у вигляді  розпорядження.

3.4.4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії міської ради доводиться  до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (для скликання позачергової сесії)  – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії міської ради.

3.4.5. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про основні питання, які рекомендуються на розгляд міської ради, депутати повідомляються через засоби масової інформації, а також індивідуально.

3.4.6. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд міської ради, доводяться до відома депутатів під час проведення спільних та окремих засідань постійних комісій міської ради по обговоренню порядку денного сесії, не пізніше як за 2 дні до відкриття сесії, а у виняткових  випадках – у день проведення сесії.

3.4.7. У разі запровадження  в Україні або на території Чернігівської області воєнного або надзвичайного стану міська рада збирається на сесію у триденний термін після запровадження такого стану.

3.4.8. Сесії  міської ради можуть бути черговими та позачерговими.

Позачергові сесії міської ради можуть бути скликані за пропозицією міського голови, секретаря ради, групи депутатів чисельністю не менше однієї третини від загального складу обраних депутатів міської ради, або за пропозицією  однієї  чи кількох   постійних  депутатських  комісій. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії міської ради, підписані ініціаторами, подаються міському голові із зазначенням питань, що пропонуються на розгляд позачергової сесії з проектами рішень по них.

Позачергова сесія скликається не пізніше десятиденного терміну після надходження пропозиції про її скликання.

Розпорядження міського голови про скликання позачергової  сесії розміщується в засобах масової інформації не пізніше, ніж за день до  її  проведення. Матеріали по питаннях  порядку денного  позачергової сесії надаються депутатам в день проведення позачергового  пленарного  засідання  міської  ради.

3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії.

3.5.1. Міська рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії міської ради вносяться постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями, депутатами по мірі надходження до міської ради, але не пізніше дати,  обумовленої планом підготовки сесії.

Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та відповідача з питання порядку денного сесії міської ради. До них додаються проект рішення міської ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для  розгляду на сесії.

Проекти рішень міської ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного сесії та проекти рішень розглядаються постійними комісіями міської ради та, у разі необхідності, депутатськими фракціями (групами) у порядку, визначеному цим Регламентом.

3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії міської ради включає питання, схвалені рішеннями постійних комісій міської ради.

3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції рекомендованого порядку денного сесії можуть бути внесенні посадовими особами або органами, зазначеними у пункті 3.5.2. цього Регламенту, і після закінчення терміну подання пропозицій, визначених даним Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесенні не пізніше як за один день до проведення пленарного засідання міської ради.

3.5.6. Розгляд порядку денного сесії міської ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення міської ради не допускається.

3.5.7. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії міської ради готується апаратом міської ради за узгодженням з міським головою з урахуванням вимог цього Регламенту.

3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені  депутатами міської ради на пленарному засіданні міської ради у письмовій формі з доданням проекту рішення.

Винесення на розгляд сесії питань у такому порядку допускається лише при наявності тексту проекту рішення міської ради за згодою не менше половини депутатів від загального складу міської ради.

На вимогу головуючого, у такому випадку, може проводитися засідання профільної постійної комісії міської ради. Розгляд такого проекту рішення міської ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов’язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

3.5.9. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання постійних комісій міської ради неможливо, міський голова своїм розпорядженням може з числа депутатів міської ради створити робочу групу з підготовки проведення сесії міської ради, яка приймає рішення про проекти  рекомендованого порядку денного сесії міської ради.

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії міської ради.

3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії міської ради організовує міський голова або секретар міської ради.

3.6.2. Проекти рішень міської ради з попереднім погодженням з відділом правового забезпечення та кадрової роботи апарату міської ради та інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до пункту 3.5.2. цього Регламенту, передаються на розгляд профільних постійних комісій не пізніше, як за 1 день до дати проведення їх окремих засідань для підготовки відповідних висновків та рекомендацій та доводяться до відома депутатів у день проведення засідання постійних комісій міської  ради.

Постійні комісії міської ради у дводенний термін повідомляють міського голову про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідністю).

3.6.3. Для підготовки розгляду на сесії міської ради питань, які мають важливе місцеве значення, може бути проведено оприлюднення проектів рішень зі  вказаних питань та їх попереднє обговорення з громадськістю. Результати такого обговорення передаються на розгляд постійних комісій міської ради.

3.6.4. Проект рішення міської ради повинен складатись з таких частин:

- мотивуючої – в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної – в якій конкретно і чітко формулюється рішення, виконавці і термін виконання поставленого завдання;

- заключної – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

3.6.5. До проекту рішення міської ради додаються передбачені текстом додатки  в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних комісій міської ради.

3.6.6. Проекти рішень міської ради, якими передбачається використання коштів міського бюджету, обов’язково розглядаються постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та підприємництва.

Проект рішення, підготовлений територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади, оформляється до міської ради в порядку, передбаченому цим Регламентом.

3.6.7. Всі зауваження і пропозиції до проекту рішення міської ради, висловлені під час його обговорення на засіданнях постійних комісій міської ради, вносяться ініціатором розгляду питання порядку денного сесії не пізніше, ніж  у дводенний термін з дня їх розгляду на засіданнях.

Узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення міської ради, доопрацювання проекту рішення та надання його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

У разі неврахування будь-яких зауважень до проекту рішення ініціаторами розгляду даного питання порядку денного сесії, надається  відповідна пояснювальна записка.

3.6.8. У виняткових випадках за дорученням міського голови підготовка остаточного варіанту проекту рішення міської ради може бути покладена на відповідну постійну комісію міської ради спільно з апаратом міської ради.

3.6.9. В окремих випадках остаточний варіант проекту рішення міської ради за дорученням міського голови може бути додатково розглянутий на засіданнях постійних комісій міської ради.

3.6.10. Готовність питань порядку денного до розгляду на пленарному засіданні міської ради узгоджується з міським головою напередодні пленарного засідання, після чого апарат міської ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

3.6.11. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому пунктом 3.5.5. цього Регламенту, допускається тільки за згодою міського голови.

3.6.12. Обов’язковому погодженню з Антимонопольним комітетом України, його територіальним відділенням підлягають проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і змін правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках з питань:  

-  затвердження концепцій комплексних програм стосовно розвитку галузей, регіонів, окремих секторів економіки;

- затвердження галузевих та регіональних програм ринкових перетворень, демонополізації економіки, підтримки підприємництва, залучення іноземних інвестицій, місцевих програм приватизації тощо;

- визначення або уточнення функцій і повноважень асоціацій, концернів, міжгалузевих, регіональних та інших об'єднань підприємств, місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів щодо суб'єктів господарювання;

- реструктуризації управління у відповідних галузях народного господарства або економікою регіонів;

- регулювання підприємницької діяльності, зокрема, встановлення обмежень на провадження окремих її видів, в тому числі шляхом прийняття правил та умов ліцензування тощо;

- приватизації, корпоратизації, оренди, управління і розпорядження майном, створення холдингових компаній, фінансових посередників тощо, у випадках, передбачених законодавством;

- централізованого розподілу товарів, зобов’язування суб'єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів, першочергового постачання товарів певному колу споживачів, встановлення заборон на міжрегіональну реалізацію товарів, інших обмежень прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів;

- надання, обмеження або скасування податкових та інших пільг, дотацій і субсидій для суб'єктів господарювання, здійснення санацій;

- регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- запровадження обмежень на інвестиції, в тому числі іноземні;

- установлення обсягів виробництва або ринку, розподілу ринків з визначенням споживачів та постачальників, застосування інших способів антимонопольного регулювання;

- установлення порядку визначення цін і тарифів, граничних нормативів рентабельності для об'єктів антимонопольного регулювання;

- інші рішення, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.    

Розробники проектів нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень тощо) надсилають до територіального відділення з супровідним листом за підписом керівника відповідного органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності - посадової особи, яка його заміщає. До проекту рішення може бути додана пояснювальна записка з його обґрунтуванням.

3.7. Робочі  органи  сесії  міської  ради.

3.7.1. Робочими органами сесії є лічильна група та лічильна комісія, які обираються з числа депутатів міської ради.

3.7.2. Лічильна група утворюється у кількості 2 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення відкритого поіменного голосування.

Лічильна комісія утворюється у кількості не менш ніж 5 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення таємного голосування і визначення його результатів. Голова та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками однієї партії.

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Лічильна комісія:

- організовує підготовку та проведення таємного голосування;

- підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;

-  повідомляє міську раду про підсумки таємного голосування.

3.8. Пленарні засідання міської ради.

3.8.1. Пленарні засідання міської ради, як правило, є відкритими.

3.8.2. Міська рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, засобів масової інформації, органів самоорганізації населення територіальних громад, жителів громади.

Список запрошених складається апаратом міської ради та узгоджується з міським головою.

Запрошення на засідання міської ради здійснюється апаратом міської ради.

До списку запрошених включаються доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

Під час пленарного засідання міської ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

3.8.3. Пленарні засідання міської ради можуть висвітлюватися місцевими засобами масової інформації, яким надаються матеріали сесії, за винятком тих,  розголошення  яких  заборонено чинним законодавством.

У разі порушення представником засобу масової інформації законодавства про інформацію або положень цього Регламенту міська рада може позбавити його права присутності в сесійній залі.

3.8.4. У разі необхідності більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради  може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

У такому разі міська рада приймає окреме рішення про можливість публікації чи розповсюдження матеріалів такого засідання.

3.8.5. На закритому засіданні міської ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, голова районної ради, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

3.8.6. Порядок розміщення депутатів та запрошених визначається міським головою.

Для депутатів визначаються постійні місця, які не мають права займати інші особи, присутні на засіданні.

3.9. Ведення  пленарних  засідань  міської  ради.

3.9.1. Пленарне засідання міської ради відкриває та веде міський голова або секретар міської ради. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.4.2 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один з депутатів міської ради.

3.9.2. Головуючий на засіданні:

- відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;

- вносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень міської ради та ініціаторів розгляду питань;

- інформує міську раду про присутніх на засіданні  та про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), а також виступу з обговорюваних питань депутатам міської ради, а також особам, які записалися для виступу і не є депутатами міської ради при наявності відповідної згоди депутатського корпусу;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговорюванні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- оголошує офіційні повідомлення;

- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

- підписує протокол сесії;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.9.3. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

- ставити запитання доповідачам, співвідповідачам та виступаючим.

3.9.4. Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

3.9.5. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

3.9.6. Тривалість роботи сесії визначається міською радою. Пленарне засідання міської ради, як правило, розпочинається о десятій годині, через кожні дві години роботи оголошується перерва по 20 хвилин, а в разі необхідності – годинна перерва на обід, якщо інші рішення не прийнято міською радою.

Засідання міської ради може бути продовжено головуючим в інші, визначені радою дні, якщо за це проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів.

3.9.7. Після відкриття сесії, на початку пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

3.9.8. Порядок денний визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання міської ради. До нього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до цього Регламенту.

3.9.9. Порядок денний сесії, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

3.9.10. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення міської ради є недійсним.

3.9.13. Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.

3.10. Організація розгляду питань.

3.10.1. Обговорення на пленарному засіданні міської ради включає до себе:

- включення питання до порядку денного сесії;

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (в разі необхідності), запитання до співдоповідача та відповіді на них;

- виступи депутатів;

- виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

- оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

- прийняття проекту рішення міської ради з даного питання за основу;

- внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

- заключне слово доповідача та співдоповідача (у разі необхідності):

- уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли з обговорюваного питання і будуть вноситися на голосування;

- виступи депутатів з мотивів голосування;

- прийняття рішення міської ради в цілому;

3.10.2. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин; співдоповіді – 20 хвилин; заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається  до 10 хвилин, для інших виступів – до 5 хвилин.

Під час обговорення проекту рішення міської ради або з іншого  приводу депутатам міської ради, які бажають поставити запитання, необхідно підняти руку, після чого головуючий на пленарному засіданні чітко називає прізвище, ім’я та по батькові депутата та надає слово.

3.10.3. Головуючий на засіданні може об’єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою депутатів міської ради.

3.10.4. Доповіді, співдоповіді проголошуються з трибуни. Виступи, заяви, запитання депутатів міської ради -  з робочого місця.

3.10.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмо чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

3.10.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаря.

3.10.7. На пленарному засіданні міської ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу, головуючий надає слово уповноваженим  від постійних комісій міської ради, депутатських фракцій (груп) та депутатам.

Головуючий на засіданні за згодою депутатів міської ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

3.10.8. Запрошені на сесію міської ради особи, які не є депутатами міської ради, можуть подавати заяву про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного до проведення сесії. Така заява реєструється секретарем міської ради, а особа, яка її внесла, вноситься до списку осіб, що виявили бажання  виступити, який  подається головуючому на засіданні. За згодою депутатів міської ради головуючий надає їм право виступити або зробити запитання.

3.10.9. Одна і та ж особа може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного лише один раз.

3.10.10. Депутатська фракція (група) має гарантоване право на виступ свого представника з питання порядку денного навіть після прийняття рішення про припинення обговорення.

3.10.11. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається міською радою, також особам, запрошеним на засідання. Це питання вирішується процедурним голосуванням.

3.10.12. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

3.10.13. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних  та насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов’язаний попередити промовця.

Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.

3.10.14. Загальний час для обговорення питання становить 50 хвилин, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова. При необхідності без обговорення за ініціативою головуючого цей час може бути збільшено.

3.10.15. У будь-який момент міська рада більшістю голосів, присутніх на засіданні депутатів, може прийняти рішення про припинення обговорення.

Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання  можуть  бути включені до матеріалів сесії.

3.10.16. Міська рада може приступити до голосування по проекту рішення міської ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

3.10.17. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення міської ради допускається тільки після прийняття його за основу.

Автор пропозиції зобов’язаний подати усний або письмовий варіант його пропозиції.

3.10.18. Проект рішення міської ради вважається  прийнятим за основу, якщо за це проголосувала  більшість депутатів від загального складу міської ради.

3.10.19. У разі наявності альтернативних проектів рішення міської ради по них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення міської ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу.

3.10.20. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення міської ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення міської ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

3.10.21. Після розгляду всіх зауважень до проекту рішення міської ради міська рада приймає проект рішення міської ради в цілому  більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

3.10.22. У разі, якщо проект рішення міської ради не прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого може бути створена редакційна комісія для розробки погодженого варіанту проекту рішення міської ради.

3.10.23. У разі, якщо варіант проекту рішення міської ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення міської ради з даного питання порядку  денного  вважається відхиленим.

3.10.24. На вимогу міського голови  проект рішення, який при проведенні голосування не прийнятий за основу або в цілому, може бути повернений для повторного розгляду, якщо за це проголосувала більшість депутатів міської ради, присутніх на пленарному засіданні.

3.11. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення.

3.11.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, обрання посадових осіб міської ради, її органів застосовується відкрите, поіменне або таємне голосування.

3.11.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань міської ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3.11.3. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки депутатами, або з допомогою системи поіменного електронного голосування «Рада Голос». Відкрите голосування може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати  проти цього не заперечують.

3.11.4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його  результати та оголошує   прийняття (неприйняття)  рішення.

3.11.5. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною депутатів, які взяли участь у голосуванні, шляхом  подачі  іменних  бюлетенів.

3.11.6. Результати поіменного голосування публікуються на офіційному веб-сайті міської ради.

3.11.7. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів.

Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

3.11.8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

3.11.9. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано  згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.        

3.11.10. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, приймається процедурне рішення про повторне голосування чи проведення нових виборів.

3.11.11. Результати таємного або поіменного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

  За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування міська рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться  повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

3.11.12. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного, поіменного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

3.11.13. Рішення про затвердження порядку денного сесії  та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні міської ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в депутатських фракціях (групах), постійних комісіях. Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.

3.11.14. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.11.15. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст: якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

3.11.16. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

3.11.17. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

3.11.18. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може привести рейтингове голосування по них. У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

3.11.19. Пропозиція або проект рішення міської ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

3.11.20. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою, за її дорученням постійними комісіями міської ради, а у разі необхідності депутатськими фракціями (групами), чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також міську раду.

3.12. Протокол сесії міської  ради.

3.12.1.Сесія міської ради протоколюється. Ведення протоколу сесії міської ради здійснює виконавчий апарат міської ради, відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому є секретар ради.

3.12.2. У протоколі сесії міської ради зазначаються: дата, час, і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий, лічильна комісія (у разі проведення виборів), питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3.12.3. Виконавчий апарат міської ради веде справу по кожній сесії міської ради, яка включає:

- перелік документів, що входять до справи сесії;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

- протокол сесії;

- рішення міської ради;

- висновки депутатських фракцій (груп), комісій міської ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

- результати поіменного або таємного голосування (у разі його проведення);

- тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

- депутатські запити, відповіді на них (за згодою автора).

3.12.4. Оригінали протоколів сесії міської ради  знаходяться у секретаря міської ради та по мірі необхідності передаються до  архівної установи  для постійного зберігання.

3.13. Особливості організації та проведення засідань постійних комісій міської ради в умовах карантину, надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану.

3.13.1.  В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання сесії міської ради,  засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

3.13.2. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ інформаційно-технічного забезпечення. Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції несе депутат міської ради.

3.13.3. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:
- можливість реалізації прав депутатів ради;
- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;
- встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного
 питання.
3.13.4. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим депутатом після оголошення початку голосування та прізвища депутата.

3.13. 5. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до бюджету міської територіальної громади, інші питання, щодо проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.
3.13.6. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із
зазначенням порядку денного та порядку доступу депутата до трансляції дистанційного засідання ради. Рішення про дистанційне
засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання. 

3.13.7. Перед відкриттям пленарного засідання  в режимі відеоконференції проводиться запис депутатів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів міської ради.

3.13.8. Після завершення голосування всіма депутатами міської ради, які беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції, голова лічильної комісії або визначений лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за проєкт рішення, після чого головуючий оголошує рішення.

3.13.9. Тривалість проведення пленарних засідань відповідно до технічних вимог відеоконференції не більше 4 (чотирьох) годин.

4. Акти  міської ради

4.1. Порядок  введення в  дію рішень міської  ради.

4.1.1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення міської ради міська рада може:

- прийняти рішення;

- повернути його на доопрацювання;

- перенести його розгляд на наступне засідання міської ради;

- відхилити проект.

4.1.3. Рішення міської ради набирає чинності з моменту його прийняття міською радою, якщо міською радою не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Рішення міської ради не пізніше 10 днів після його прийняття направляється адресатам, а також публікується на офіційному веб сайті та/або у засобах масової інформації, якщо інше не передбачено міською радою.

4.1.4. Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання управліннями, відділами виконавчих органів міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та жителями територіальної громади.

4.1.5. Запропоновані в рішеннях міської ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території міста та сіл підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їх керівниками, а про результати розгляду повідомлено міську раду в зазначений у рішенні термін.

4.1.6. Рішення міської ради з процедурних питань оформляються протокольно.

4.1.7. Міська рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване чи зупинене рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття такого рішення, якщо інше не визначено в самому рішенні.

4.1.8. Рішення міської ради із зазначеним у ньому терміном дії є чинним нормативно-правовим актом до його призупинення чи скасування.

4.2. Контроль за виконанням рішення  міської ради.

4.2.1. Організація виконання рішень міської ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії міської ради або посадові особі зазначені в  цих  рішеннях.

4.3. Доручення  ради та  її  органів.

4.3.1. За рішенням міської ради, її органів,  міського голови депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.

4.3.2. Доручення  депутату оформляється  у  письмовому  вигляді.

4.3.3. Виконання доручення ради  або її органу є обов’язковим.

4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов’язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень.

5.1. Депутати міської ради відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право депутатського запиту.

5.2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні міської ради та підтримана радою вимога депутата до голови, заступника міського голови, до керівників підприємств, організацій  і установ, розташованих на території Носівської громади  незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання міської ради.

5.3. Депутатський запит подається в письмовій формі міському голові. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради.

Після оголошення кожного депутатського запиту проводиться голосування щодо направлення його для розгляду до структурного підрозділу тощо.

5.4. Одночасно депутат міської ради може внести не більше двох запитів.

Депутатський запит, поданий повторно з одного і того ж питання, звернення до однієї і тієї ж установи (органу) або посадової особи, якщо на перший запит була надана відповідь, розглядається міською радою після надання висновку профільної постійної комісії.

5.5. Міська рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримано більшістю від фактичної кількості депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.

Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати  одного місяця  з дня отримання запиту.

5.6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього у термін, встановлений міською радою. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це міського голову та депутата,  який вніс запит, або запропонувати  інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання  запиту.

5.7. Відповідь на депутатський запит надсилається міському голові та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні міської ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит  в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

5.8. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

5.9. Щодо відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини присутніх на засіданні депутатів  та за умови дотримання вимог пункту 5.11 цього Регламенту.

5.10. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні міської ради текст депутатського запиту, відповідь на нього та проект рішення міської ради (при необхідності) поширюється серед депутатів не пізніше як за два дні до їх розгляду на пленарному засіданні.

5.11. Проект рішення міської ради за результатами на депутатський запит готується депутатом міської ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

5.12. Для розгляду відповіді на депутатський запит міська рада запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність  на пленарному засіданні міської ради посадових осіб, до яких було звернуто запит або уповноважених ними осіб,  є  обов’язковою.

5.13. За результатами обговорення депутатського запиту міська рада приймає рішення.

5.14. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, рішення по ньому не приймається.

5.15. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата з питань,  пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.16. Відповідні органи та їх посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

5.17. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5.18. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організації незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше як за п’ять  календарних днів.

5.19. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, міський голова, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у  встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту.

6. Розгляд питання про ініціювання відкликання депутата на сесії міської  ради.

6.1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо відкликання депутата здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.2. Виконавчий апарат міської ради у триденний термін направляє рішення до міської виборчої комісії.

7. Про планування,  підготовку, перегляд, прийняття  та  відстеження результативності  регуляторних актів міської ради

7.1. Регуляторна діяльність міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7.2. Регуляторний акт – це:

- прийнятий міською радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб’єктами господарювання;

- інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

7.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності міська рада здійснює свої повноваження через відповідну профільну постійну комісію.

7.4. За поданням профільної постійної комісії міська рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів, підрозділів, відповідальних за розроблення регуляторних актів. Якщо міська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, міська рада має внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до міської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті «Носівські вісті» не пізніше  як у десятиденний строк після їх затвердження.

7.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду міською радою покладається на розробників проектів.

7.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог законодавства до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

7.7. Кожен проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу, оприлюднюється в термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення  про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

Строк, протягом якого від фізичних  та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту, але не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту  та відповідного аналізу регуляторного впливу.

7.8. За  рішенням  міської  ради  або профільної постійної  комісії  міської ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії міської ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії міської ради.

7.9. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у пунктах 7.4 і 7.6 цього Регламенту, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

7.10. Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд до міської ради, подається до профільної постійної комісії для вивчення та надання висновків про  відповідність проекту регуляторного акту  вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7.11. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту  не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин міська рада має право вжити передбачені  законодавством заходи  для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

7.12. Виконання заходів  з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, забезпечується профільною постійною комісією міської ради.

7.13. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого  міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії міської ради.

7.14. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого міською радою на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

8. Чинність Регламенту міської ради.

8.1. Прийняття та  внесення змін  і доповнень  до Регламенту міської ради.

8.1.1. Регламент міської ради визначає організацію та порядок діяльності міської ради  та  її органів.

8.1.2. Процедурні питання, не врегульовані законодавством  чи цим Регламентом, вирішуються міською радою, виходячи з необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

8.1.3. Регламент міської ради є обов’язковим для виконання міською радою та її органами, а також в межах повноважень міської ради – для підприємств, організацій і установ, розташованих на території  міської  ради.

8.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються міською радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів міської ради і набирають чинності  з моменту  їх  прийняття.

8.2. Порядок скасування Регламенту міської ради.

8.2.1. Чинність Регламенту чи окремих його положень може бути зупинена або припинена  за рішенням міської ради або у випадках, в порядку та з підстав, передбачених законами України,  за рішенням інших органів  у межах їх  компетенції.

 

 Секретар міської ради                                                                                                                         Альона КРАТКО

Переглядів: