ПЕРЕЛІК питань з перевірки знань законодавства претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в відділі соціального захисту населення Носівської міської ради

21 вересня 2020

Додаток 1
до Порядкупроведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування

в відділі соціального захисту населення Носівської міської ради

 

ПЕРЕЛІК

питань з перевірки знань законодавства претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в відділі соціального захисту населення Носівської міської ради

І. Питанняна перевіркузнанняКонституціїУкраїни

1. ОсновнірозділиКонституціїУкраїни.

2. ОсновнірисиУкраїнськоїдержави за КонституцієюУкраїни (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. ВизнаннянайвищоїсоціальноїцінностіУкраїни (стаття 3).

5. Конституційний статус державноїмови та мовнаціональнихменшинУкраїни (стаття 10).

6. Об'єкти права власностіУкраїнського народу (статті 13, 14).

7. Найважливішіфункціїдержави (стаття 17).

8. ДержавнісимволиУкраїни (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальнийзахист (стаття 46).

12. Конституційне право на охоронуздоров'я (стаття 49).

13. Обов'язкигромадянинаУкраїни (статті 65-68).

14. Право громадянинаУкраїни на вибори (стаття 70).

15. ПовноваженняВерховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правоверегулюванняякихвизначається та встановлюєтьсявиключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в діюрішень Ради національноїбезпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад КабінетуМіністрівУкраїни (стаття 114).

22. ПовноваженняКабінетуМіністрівУкраїни (статті 116, 117).

23. Повноваженнямісцевихдержавнихадміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратуриУкраїни за КонституцієюУкраїни (стаття 121).

25. Система судіввУкраїні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулюванняАвтономноїРеспублікиКрим (стаття 137).

29. ПовноваженняАвтономноїРеспублікиКрим (стаття 138).

30. Органимісцевогосамоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваженнятериторіальних громад за КонституцієюУкраїни (стаття 143).

32. Статус та повноваженняКонституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесеннязмін до КонституціїУкраїни (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

 

1. Поняттямісцевогосамоврядування (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевомусамоврядуванні (стаття 3).

3. Відносиниорганівмісцевогосамоврядування з підприємствами, установами та організаціями, щоперебувають у комунальнійвласностівідповіднихтериторіальних громад (стаття 17).

4. Система місцевогосамоврядування (стаття 5).

5. Виключнакомпетенціясільських, селищних, міських рад (стаття 26).

6.Повноваження у сферісоціальногозахистунаселення(стаття 34).

7. Повноваженнящодозабезпеченнязаконності, правопорядку, охорони прав, свобод і законнихінтересівгромадян (стаття 38).

8. Повноваженнясільського, селищного, міськогоголови (стаття 42).

9. Постійнікомісії ради (стаття 47).

10. Депутат ради (стаття 49).

11. Секретарсільської, селищної, міської ради (стаття 50).

12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 51).

13. Актиорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування (стаття 59)

14. Право комунальноївласності (стаття 60).

15. Достроковеприпиненняповноважень ради (стаття 78).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті1,2).

2. Право на  службу в органах місцевого самоврядування ( стаття 5).

3. Основні принципи  служби  в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Основні обов’язки посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 8).

5. Основні права  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на  службу  в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

7. Особливості дисциплінарної відповідальності  посадових осіб  місцевого самоврядування (статті 23,24).

8. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті14,15).

10. Прийняття на службу в органи   місцевого самоврядування (стаття 10).

11.  Підстави припинення служби  в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

12. Атестація посадової особи місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Відповідальність за порушення законодавства про  службу  в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

 

ІV. Питанняна перевіркузнання

Закону України "Про запобіганнякорупції"

 

1. Визначеннятермінів: прямепідпорядкування, близькі особи, корупційнеправопорушення, корупція, потенційнийконфліктінтересів, реальнийконфліктінтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на якихпоширюєтьсядія Закону України «Про запобіганнякорупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питаньзапобіганнякорупції (статті 4, 5).

4. ПовноваженняНаціонального агентства з питаньзапобіганнякорупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питаньзапобіганнякорупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністюНаціонального агентства з питаньзапобіганнякорупції (стаття 14).

7. Національнадоповідьщодореалізації засад антикорупційноїполітики (стаття 20).

8. Обмеженнящодовикористанняслужбовихповноваженьчисвого становища та одержанняподарунків (статті 22, 23).

9. Обмеженнящодосумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеженняспільноїроботиблизькихосіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулюванняконфліктуінтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійноговрегулюванняконфліктуінтересів (стаття 29).

12. Запобіганняконфліктуінтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємствчикорпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінкиосіб (стаття 37).

14. Поданнядеклараційосіб, уповноважених на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування (стаття 45).

15. Встановленнясвоєчасностіподаннядекларації та повнаперевіркадекларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життясуб’єктівдекларування (стаття 51).

17. Державнийзахистосіб, якінадаютьдопомогу в запобіганні і протидіїкорупції (стаття 53).

18. Заборона на одержанняпільг, послуг і майна органами державноївлади та органами місцевогосамоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційнаекспертиза (стаття 55).

20. Спеціальнаперевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобіганнякорупції у діяльностіюридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційніабопов’язані з корупцієюправопорушення (стаття 65).

 

V. Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади

відділусоціальногозахистунаселенняНосівськоїміської ради

 

1. Як надаються  суб’єктам звернень  інформація і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративнихсоціальних послуг

2. Як приймаються  від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних соціальних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання соціальних послуг, строк   після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги.

4.  Порядок отримання в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, висновків з метою надання адміністративної соціальної послуги без залучення суб'єкта звернення.

5. Як посвідчуються   копії (фотокопії) документів і виписок з них, витяги з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної соціальної послуги.

6. Перелік адміністративних соціальних послуг(наказ МСП України від 11.05.2019 № 723).  Для чого потрібна інформаційна та технологічна картка по надання адміністративних соціальних послуг.

7. Встановлення громадянам пільгових статусів, їх перелік.Прописати умови та порядок присвоєння статусу(видачі посвідчення) по одній з категорій. ( ПКМУ від 02.03.2010 №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї», п.3-8 Порядку;  ПКМУ від 11.07.2018 N 551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян", п.11 Порядку; ПКМУ від 23.09.2015 N 740 "Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб", п.2-4 Порядку; ПКМУ від 08.09.2015 N 685 "Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення", п.2-4 Порядку; ПКМУ від 23.05.2012 року № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», п.14 Порядку; Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 „Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, ПКМУ від 23 вересня 2015 р. № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам»)

8. Види державної допомоги сім'ям з дітьми, право на допомогу та умови призначення. Причини припинення. (ст. 3, 7-8, 10-11, 12,16-17,181-182 , 185-186 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).

9. Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (ст. 3-4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям »).Підставивідмови у призначеннідержавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (ПКМУ №250 в редакції ПКМУ №632, п.10 Порядку)

10.  Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, право на допомогу та умови призначення.Причини припинення (ст. 1, 4, 6, 8, 9, 14 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).

11. Державнасоціальнадопомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Право на допомогу та умови. (ст. 2-4 Закону України «Про державнусоціальнудопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з  інвалідністю).

12. Тимчасовідержавнідопомоги. Умовипризначення та причини припинення.(ПКМУ від 22.02.2006  №189 „Про затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”, п.2, 4 Порядку; «ПКМУ від 27.12.2017 № 1098 „Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”).

13.Одноразові державні допомоги. Умови призначення та причини відмови. (ПКМУвід 28.02.2011 № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”, ПКМУ від 12 квітня 2017 р. №256«ПОРЯДОК виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»).

14. Видикомпенсаційнихвиплат. Умовипризначення та причини відмови. (ПКМУ від 29.04.2004 № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”; Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; ПКМУ від 20 березня 2019 р. № 233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян»; ПКМУ від 7 лютого 2007 р. № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» п.2-3 Порядку; ПКМУ від 17 червня 2004 р. N 785 «Про затвердження Порядку виплати   грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян», п.2-3 Порядку).

15. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг (ст.3, 5, 11, ст.9 прикінцевих положень Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII).

 

Переглядів:639